_
 • Dane klienta
 • Podsumowanie danych

Nowe konto

+48
 • Wprowadź swoje dane, zajmie to ok. 2 minut
 • Po wprowadzeniu danych możesz robić zakupy w sklepie internetowym Selgros24.pl, a Kartę Klienta Selgros otrzymasz pocztą lub w wybranej hali Selgros Cash&Carry

Dane firmy

Dane firmy

 • Zakupy w Selgros Cash&Carry mogą robić osoby posiadające Kartę Klienta
 • Aby otrzymać fakturę na firmę należy podać dane firmowe
 • Rejestracja firmowa jest możliwa tylko dla podmiotów posiadających polski NIP
 • Do konta firmowego można dodać max. 2 dodatkowe konta użytkowników
 • Zakupy w sklepie internetowym można realizować zarówno na fakturę, jak i na paragon

Aby zostać klientem Selgros:

 • Wybierz najbardziej dogodną dla siebie halę Selgros Cash&Carry
 • Wprowadź opis prowadzonej działalności
 • Lokalizacje hal Selgros Cash&Carry można sprawdzić na stronie www.selgros.pl/kontakt

Adres do wysyłki kart i gazetek z ofertą promocyjną*

Wysyłka karty klienta Selgros*

Odbiór Karty Klienta i wysyłka gazetek z ofertą promocyjną

 • Wybierz sposób odebrania Karty Klienta i wysyłki gazetek z ofertą promocyjną

Dodatkowe osoby upoważnione do zakupów

opcjonalnie możesz podać dwie dodatkowe osoby

+48

+48

* pola obowiązkowe

Osoby upoważnione:

 • Po zakończeniu rejestracji zostanie utworzone konto użytkownika , które umożliwi Tobie zakupy w sklepie Selgros.
 • Aktywacja konta w sklepie Selgros nastąpi dla osoby z danymi wypełnionymi po lewej stronie.
 • Do konta firmowego możesz dodać 2 osoby, które po zakończeniu rejestracji otrzymają karty Selgros i będą mogły aktywować konto w Selgros.

ZASADY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry, należącej do TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul . Zamenhofa 133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, kapitał zakładowy 310 000 000 zł, prowadzona jest wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi, zarejestrowanych w TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. jako jej klienci (dalej Klienci).
 2. Dokumentem uprawniającym do dokonywania przez Klientów zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry jest imienna Karta Klienta, której nie wolno udostępniać innym osobom. Klient powinien niezwłocznie powiadomić TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. (w formie pisemnej, elektronicznej lub w punkcie informacji w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry) o utracie karty.
 3. Osoba dokonująca zgłoszenia rejestracyjnego Klienta jest upoważniona do wskazania z imienia i nazwiska osób uprawnionych do dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros, w imieniu i na rzecz Klienta.
 4. Dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego, o którym powyżej, odpowiada za prawdziwość wszelkich danych zawartych w dokumencie rejestracyjnym. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych go identyfikujących podanych przy rejestracji i niezbędnych do prawidłowego dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz osób uprawnionych do dokonywania zakupów na podstawie Karty Klienta. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie.
 5. Przystąpienie przez posiadacza Karty Klienta do korzystania z karty jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 6. Karta Klienta traci ważność z chwilą ustania przesłanek, na podstawie których została wydana bądź rezygnacji Klienta, o czym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o. o. zastrzega na swoją rzecz prawo unieważnienia Kart Klienta bez podania przyczyn, co jest równoznaczne z utratą statusu Klienta. W szczególności karta Selgros podlega unieważnieniu w przypadku popełnienia przez klienta lub osobę mu towarzyszącą podczas zakupów wykroczenia/przestępstwa w trakcie przebywania na terenie Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry.
 7. Do wejścia na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry uprawniona jest osoba wymieniona imiennie w Karcie Klienta wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoba niepełnoletnia jako osoba towarzysząca może przebywać na terenie Hali Sprzedaży Selgros wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.
 8. W Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry obowiązuje zakaz wchodzenia przez klientów na teren odgrodzony taśmami, na czas zatowarowania.
 9. Sprzedaży w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry podlegają artykuły w opakowaniach zbiorczych i/lub jednostkowych. Zakup pojedynczej sztuki artykułu z opakowania zbiorczego nie jest możliwy chyba, że z informacji umieszczonej przy towarze wynika co innego.
 10. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest gotówką lub poprzez inną przyjętą w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry formę płatności.
 11. Nie wolno wnosić na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry toreb i artykułów zakupionych w innych miejscach, bez ich uprzedniego oznakowania przez pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. w punkcie informacyjnym.
 12. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających przez uprawnionego pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i/lub pracownika firmy ochrony osób i mienia, działającej ze zlecenia TRANSGOURMET POLSKA sp. z o. o. w zakresie oceny zgodności zakupionych przez niego artykułów (towarów) ze specyfikacją sprzedaży (fakturą VAT, paragonem). Klient może w każdym czasie zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających cofnąć.
 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz na stronie internetowej www.selgros.pl.
 14. Zmiany niniejszego regulaminu nie wymagają pisemnego powiadomienia Klienta i są ogłaszane wyłącznie na stronie internetowej www.selgros.pl, na co Klient wyraża zgodę.
 15. Każda z Kart Klienta upoważniająca do dokonywania zakupów zostaje aktywowana z chwilą złożenia podpisu pod regulaminem przez osobę upoważnioną/wskazaną na karcie.

 16. Administratorem danych osobowych jest TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045597, NIP 7811011998, REGON 630375413, kapitał zakładowy 310 000 000 zł. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach określonych w zdaniach poprzedzających.

  TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.