_

Regulamin Selgros Cash&Carry

Zasady sprzedaży

1. Sprzedaż w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry, należącej do TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-131), przy ul . Zamenhofa 133, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045597, kapitał zakładowy 310 000 000 zł, prowadzona jest wyłącznie na potrzeby podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych podmiotami gospodarczymi, zarejestrowanych w TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. jako jej klienci (dalej Klienci).

2. Dokumentem uprawniającym do dokonywania przez Klientów zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry jest imienna Karta Klienta, której nie wolno udostępniać innym osobom. Klient powinien niezwłocznie powiadomić TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. (w formie pisemnej, elektronicznej lub w punkcie informacji w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry) o utracie karty.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia rejestracyjnego Klienta jest upoważniona do wskazania z imienia i nazwiska osób uprawnionych do dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros, w imieniu i na rzecz Klienta.

4. Dokonujący zgłoszenia rejestracyjnego, o którym powyżej, odpowiada za prawdziwość wszelkich danych zawartych w dokumencie rejestracyjnym. Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. o wszelkich zmianach danych go identyfikujących podanych przy rejestracji i niezbędnych do prawidłowego dokonywania zakupów w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz osób uprawnionych do dokonywania zakupów na podstawie Karty Klienta. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie.

5. Przystąpienie przez posiadacza Karty Klienta do korzystania z karty jest równoznaczne z uprzednim zapoznaniem się przez niego z niniejszym regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.

6. Karta Klienta traci ważność z chwilą ustania przesłanek, na podstawie których została wydana bądź rezygnacji Klienta, o czym Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. Klient ponosi wszelkie skutki prawne związane z zaniechaniem w tym zakresie. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o. o. zastrzega na swoją rzecz prawo unieważnienia Kart Klienta bez podania przyczyn, co jest równoznaczne z utratą statusu Klienta. W szczególności karta Selgros podlega unieważnieniu w przypadku popełnienia przez klienta lub osobę mu towarzyszącą podczas zakupów wykroczenia/przestępstwa w trakcie przebywania na terenie Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry.

7. Do wejścia na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry uprawniona jest osoba wymieniona imiennie w Karcie Klienta wraz z jedną osobą towarzyszącą. Osoba niepełnoletnia jako osoba towarzysząca może przebywać na terenie Hali Sprzedaży Selgros wyłącznie pod bezpośrednią opieką osoby dorosłej.

8. W Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry obowiązuje zakaz wchodzenia przez klientów na teren odgrodzony taśmami, na czas zatowarowania.

9. Sprzedaży w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry podlegają artykuły w opakowaniach zbiorczych i/lub jednostkowych. Zakup pojedynczej sztuki artykułu z opakowania zbiorczego nie jest możliwy chyba, że z informacji umieszczonej przy towarze wynika co innego.

10. Zapłata za zakupiony towar dokonywana jest gotówką lub poprzez inną przyjętą w Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry formę płatności.

11. Nie wolno wnosić na teren Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry toreb i artykułów zakupionych w innych miejscach, bez ich uprzedniego oznakowania przez pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. w punkcie informacyjnym.

12. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających przez uprawnionego pracownika TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i/lub pracownika firmy ochrony osób i mienia, działającej ze zlecenia TRANSGOURMET POLSKA sp. z o. o. w zakresie oceny zgodności zakupionych przez niego artykułów (towarów) ze specyfikacją sprzedaży (fakturą VAT, paragonem). Klient może w każdym czasie zgodę na wykonywanie czynności sprawdzających cofnąć.

13. Niniejszy regulamin jest dostępny w Dziale Obsługi Klienta Hali Sprzedaży Selgros Cash&Carry oraz na stronie internetowej www.selgros.pl.

14. Zmiany niniejszego regulaminu nie wymagają pisemnego powiadomienia Klienta i są ogłaszane wyłącznie na stronie internetowej www.selgros.pl, na co Klient wyraża zgodę.

15. Każda z Kart Klienta upoważniająca do dokonywania zakupów zostaje aktywowana z chwilą złożenia podpisu pod regulaminem przez osobę upoważnioną/wskazaną na karcie.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. jego danych osobowych do celów marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, 1662, z późn.zm.).

Klient oświadcza, że wyraża zgodę /nie wyraża zgody* na przetwarzanie jego danych dodatkowych w postaci daty urodzenia (dzień/miesiąc) w celach marketingowych TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę /nie wyraża zgody* na przesyłanie mu przez TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i odbiór informacji handlowych o towarach i usługach znajdujących się w ofercie sprzedaży TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. poprzez SMS i/lub pocztę elektroniczną, i/lub pocztę tradycyjną na podane przez siebie w formularzu rejestracyjnym dane kontaktowe. Zgoda obejmuje także odbiór tzw. niepublicznej reklamy napojów alkoholowych, do której nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 1356); tj. przesyłanie przez TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i odbiór materiałów reklamowych, których przedmiotem są – znajdujące się w ofercie sprzedaży TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o.- napoje alkoholowe.

Klient oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia mu oferty handlowej TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. na podany przez siebie w formularzu rejestracyjnym numer telefonu.

Klient oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

Klient oświadcza, że akceptuje niniejszy regulamin, potwierdza poprawność danych przekazanych TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. i otrzymanie Karty/Kart Klienta.

Administratorem danych osobowych jest TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045597, NIP 7811011998, REGON 630375413, kapitał zakładowy 310 000 000 zł. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celach określonych w zdaniach poprzedzających.

TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. TRANSGOURMET POLSKA sp. z o.o. oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.